ue2                   ue1

 

 

Kruszywa Polskie S.A.

pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:

 „Wdrożenie nowatorskiej technologii wytwarzania bioaktywnego wypełniacza mas polimerowych”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013 (www.poig.gov.pl):

Oś priorytetowa 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.3: Kredyt technologiczny

Numer umowy: POIG.04.03.00-00-C11/12

Instytucje zaangażowane:

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl)

Instytucja Wdrażająca: Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.com.pl)

 


 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 

pr.png

 

Kruszywa Polskie S.A.

pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:

 „Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji piasku o frakcji 0 – 2mm o ściśle określonym składzie ziarnowym i budowa innowacyjnego węzła przerobu żwiru w firmie “KRUSZYWA POLSKIE” S.A. w Rybakach”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013:

Oś priorytetowa 1: Rozwój i innowacje w MŚP Działanie 1.2: Rozwiązania innowacyjne w MŚP

Numer umowy: UDA-RPPM.01.02.00-00-239/09-00

 


 

 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 

 

ue21          ue1

Kruszywa Polskie S.A.

pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:

 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.1.
Podjęte działania mają na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych.